Cát phượng hiếm hoi tiết lộ mối quan hệ với chồng cũ thái hòa