Thân thúy hà nói về mối quan hệ đặc biệt với tăng thanh hà