Cuộc ä‘ời vã  tiểu sá»­ của danh ca tuấn ngọc – ca sä© hải ngoại nổi sau những näƒm 1975