Nguồn gốc vã  ã½ nghä©a của shota thẳng / giải trã­