Tiểu sử danh hài cát phượng sinh năm bao nhiêu gia đình sự nghiệp chi tiết nhất