Bất ngờ với cách làm bò nhúng giấm bao nhanh, bao ngon