Khuyến mãi "cuồng huyết chiến tướng" trong hai ngày 21 và 22/11/2015